Utbildningssatsning i Målbilder för miljöhänsyn

Miljöfrågorna är viktiga för den privatägda sågverksindustrin i Norrland. Köpsågverken tar sikte mot målbilderna för miljöhänsyn som har definierats i en gemensam process mellan skogsbruket, myndigheter och ideella organisationer med intresse för skog och skogsbruk. Målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket tydliggör kraven på vilken hänsynsnivå vi skall uppnå för att nå de skogspolitiska målen.

Sågverksföreningen SÅGAB organiserar under sommaren en stor utbildningssatsning med hjälp av Skogsstyrelsen och samlar alla skogstjänstemän hos medlemsföretagen. Första utbildningstillfället för köpsågverken i Norr och Västerbotten genomförs idag den 3/6 i Umeå. Skogstjänstemännen i sågverksindustrierna i Jämtland och Västernorrland samlas för utbildning efter semestrarna.

”God funktionell miljöhänsyn är inget nytt utan något vi dagligen jobbar med, men målbilderna blir ett tydligare verktyg för oss och hela branschen i såväl i vår interna kommunikation och uppföljning av miljöhänsynen som i dialog med leverantörerna, skogsägarna och andra berörda.” säger en enig skogschefskår hos medlemssågverken med totalt ett femtiotal tjänstemän med på utbildningen.