Skog & miljö

PEFC – Programme for the Endoresement of Forest Certification schemes
FSC – Forest stewardship council

PEFC och FSC är de två dominerande systemen för skogscertifiering i världen. Båda systemen syftar till att garantera uthålligt skogsbruk. PEFC:s standard utgår från hänsyn till sociala, miljömässiga och produktionsmässiga kriterier. FSC bygger sin standard på 10 kriterier. Båda standarderna står för en trovärdighet och öppenhet där det är öppet för representanter från alla intressen att delta och förhandla fram standarden. Systemen är internationella där varje land utifrån sina respektive grundprinciper utarbetar nationella skogsstandarder utifrån landets naturliga förutsättningar.

 

I Sverige förvaltas PEFC systemet av Svenska PEFC och FSC av FSC Sverige. I ett certifierat flöde från skog till kund skall såväl skogsägarledet som industriledet vara certifierat, i PEFC även skogsentreprenörerna.

•Skogsägaren (skogsbrukscertifiering)
•Skogsentreprenören (entreprenörscertifiering endast PEFC systemet)
•Skogsindustrin (Spårbarhetscertifiering ”Chain of custody”)

Endast en obruten kedja från certifierad skog via avverkningsentreprenörer vidare till skogsindustri och därifrån till slutkund kan garantera slutkunden att varan i handen härrör från uthålligt skogsbruk från något av systemen.

PEFC systemet är det system som fått störst utbredning bland köpsågverken och de privata skogsägarna i Sverige. I norra Sverige där ett FSC certifierade Sveaskog är dominerande markägare och leverantör har flertalet sågverk valt att dubbelcertifiera sig (både PEFC och FSC) som marknadsanpassning för att kunna nyttja de FSC certifierade råvaror man får från FSC certifierade leverantörer.

Köpsågverken har sedan 2000 varit engagerade i PEFC certifieringen. De flesta medlemsföretag är idag certiferade mot PEFC, FSC eller båda systemen.

SÅGAB’s är delägare i Skogscertifiering Prosilva AB – en paraplyorganisation där köpsågverken i norr kan låta certifiera sina leverantörer (privata skogsägare) och entreprenörer enligt PEFC.