Forskning & utveckling

Svenska sågverk har en i internationell jämförelse mycket hög produktivitet. Det är resultatet av ett ständigt pågående utvecklingsarbete där bl a materialhantering och sågteknik är viktiga områden. Sågverken engagerar sig på nationell nivå i FoU-frågorna via Skogsindustrierna. Där bedrivs ett aktivt arbete för att påverka den svenska forskningspolitiken så att mer resurser satsas på behovsstyrd, teknisk forskning som stärker konkurrenskraften för träindustrin och träprodukterna. SÅGAB-Sågverken deltar också aktivt i FoU-organisationerna Träcentrum Norr, CT Wood samt Träbransch Norr.

Träcentrum Norr

Sedan 2005 har SÅGAB engagerat sig i FoU klustret Träcentrum Norr (TCN). Skogsägare, sågverksindustri, träbyggföretag, LTU och Skellefteå kommun i norra Sverige har gått samman för att åstadkomma behovsorienterad forskning, utveckling och utbildning med målet att skapa långsiktig tillväxt i både branschen och regionen. Det gemensamma målet för alla intressenter i Träcentrum Norr är en svensk trämekanisk industri som genom nya och utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka den internationella konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.

Det industriella skogsträkonsortiet består av SCA Forest Products, Sveaskog, Holmen Skog, Norra Skogsägarna, Setra Group, SÅGAB, Martinsons Trä, Älvsbyhus, Lindbäcks Bygg och Norvag Byggsystem.Tillsammans med Luleå tekniska universitet och SP-Trätek har aktörerna enats om att skapa ett industridrivet träcentrum i norra Sverige.

För att nå målet ska Träcentrum Norr bidra till följande:

  • Fördjupad samverkan mellan forskning och näringsliv för att uppnå en stark, behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet och långsiktig tillväxt
  • Nätverk som ökar kreativitet, utvecklingskraft samt bidrar till synergier mellan företag
  • Förbättrad utbildning samt rekrytering till den trämekaniska sektorn
  • Ökad personalrörlighet mellan industri och forskning/utveckling

Den totala budgeten för Träcentrum Norr ligger på elva miljoner kronor per år. Det industriella konsortiet har beslutat att finansiera Träcentrum Norr med fem miljoner kronor per år. Genom detta ekonomiska tillskott från skogs- och tränäringen skapas möjligheter till extern finansiering från länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten samt Skellefteå kommun.

CT Wood

CT Wood är ett forskningsprogram som startade 2020. Forskningsprogrammet CT Wood syftar till att bygga vidare på universitetets världsledande forskning inom tomografi av trä och skapa förutsättningar för spetsforskning inom digitalisering av träindustrin. Avancerad mätteknik och digitaliseringsverktyg inom CT Wood ska effektivisera råvaruutnyttjandet från skog till färdiga, optimala och högvärdiga träprodukter. Programmet är inriktat på tillämpad forskning i nära samverkan med träindustrin. Bakom satsningen står Svenskt Trä samt ett antal fristående träindustrier bl a SÅGAB-Sågverken, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet. 

IUC – Industriella UtvecklinsCentra

Det finns i dag 17 IUC-bolag som ägs av näringslivet i de regioner där de verkar. Via IUC:s paraply ges små- och medelstora företag möjligheter att nyttja storföretags resurser och kontakter, få tillgång till projektledare, hitta riskvilligt kapital, möta forskare och offentliga myndigheter mm. IUC kopplar samman idéer, kunskap, kapital samt företag av olika storlekar för att skapa nya produkter och nya företag. Det gemensamma målet är att utveckla Sveriges näringsliv, skapa tillväxt och arbetstillfällen.

SÅGAB-Sågverken är delägare i IUC-organisationen Träbransch Norr. Våra medlemssågverk i Norrbotten är delägare i IUC Norr.

Träbransch Norr

Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag som ägs och drivs av Västerbottens träindustri, organisationen arbetar med frågor som syftar till att stärka och utveckla träindustrin i regionen. Träbransch Norr driver utveckling och samverkansprojekt för träindustrin och har följande fokusområden:

  • Sprida information om och till Västerbottens träindustri
  • Förmedla kontakter på nya marknader
  • Stimulera samverkan mellan företag
  • Arrangera aktiviteter och utbildningar
  • Finansieringsrådgivning och affärsanalyser
  • Aktiva i kompetensförsörjningsfrågor