Råvara

Till skillnad från de stora bolagen i branschen äger sågverken ingen eller mycket lite egen skog. Köpsågverken kan därför tillgodose sina behov av råvara genom:

•Virkesköp av enskilda skogsägare
•Virkesköp av skogsbolag
•Import

Privata skogsägare som leverantörer är livsviktigt!

Mixen av olika leverantörer är nödvändig för köpsågverken. Kontrakten med skogsbolagen ger fördel i form av stora volymer säkrade långt innan leverans, nackdel genom att cellulosaflisen ofta ska säljas tillbaka till leverantören. Inköp av timmer från privata skogägare är därför en mycket viktig och allt viktigare del av råvarufångsten. Genom stora volymer i privatmarknaden minskar köpsågverkens beroende av skogsbolagen. Den fria möjligheten att styra cellulosaflis och massved till bäst betalande industri gör att sågverken kan betala de privata skogsägarna bättre för avverkningsrätterna. Köpsågverken med sin lokalisering är även viktiga för att bibehålla ett rationellt och ekonomiskt lönsamt skogsbruk i skogslänen eftersom de genom sina insatser aktiverar privata ägare att omsätta skogen och säkerställer ett marknadsmässigt pris på råvaran.

Fungerande råvarumarknad

SÅGAB företräder den fria marknaden med en mångfald av aktörer i sund konkurrens. SÅGAB har framgångsrikt öppet kritiserat de missförhållanden som tidvis rått på marknaden. Vi bevakar löpande att inte de stora aktörerna missbrukar sin dominerande ställning på virkesmarknaden.