Detta är SÅGAB - Sågverken Norrland

SÅGAB – Sågverken Norrland är en branschorganisation för de privata köpsågverken i Norrland och ett av landets tre regionala organisationer. Vi samarbetar med landets övriga köpsågverk via Sågverkens Riksförbund. Vår uppgift är att utveckla sågverksnäringen och skapa bättre marknadsförutsättningar och ökad konkurrenskraft för våra medlemsföretag.

Våra medlemmar

Våra medlemmar är privatägda sågverksföretag i de fyra nordligaste länen. Den totala produktionen av sågade trävaror hos våra medlemmar uppgår till ca 1,2 miljoner kubikmeter (m3fub) fördelat på ca 60 % tall och 40 % gran. Av all produktion exporteras i genomsnitt ca 60%. Totalt omsätter medlemsföretagen ca 3,5 miljarder kronor och har ca 1 000 anställda.
Läs vidare >>

Råvarufrågor

Till skillnad från de stora bolagen i branschen äger sågverken ingen eller mycket lite egen skog. Köpsågverken kan därför tillgodose sina behov av råvara genom externa köp av enskilda skogsägare eller större skogsbolag. Import förekommer också, framförallt från Finland. Utveckling av handelssystem, kalkylering och beräkning av prisrelationer mellan olika dimensioner och kvaliteter på timmer är exempel på frågor som vi arbetar med. Andra områden där SÅGAB kontinuerligt engagerar sig är t ex mätnings- och redovisningstekniska frågor och avtal för handel med sågtimmer och sågverkens biprodukter.
Läs vidare >>

Skog & Miljö

PEFC och FSC är de två dominerande systemen för skogscertifiering i världen. Båda systemen syftar till att garantera uthålligt skogsbruk. PEFC:s standard utgår från hänsyn till sociala, miljömässiga och produktionsmässiga kriterier. FSC bygger sin standard på 10 kriterier. Båda standarderna står för en trovärdighet och öppenhet där det är öppet för representanter från alla intressen att delta och förhandla fram standarden. Systemen är internationella där varje land utifrån sina resp grundprinciper utarbetar nationella skogsstandarder utifrån landets naturliga förutsättningar.
Läs vidare >>

Opinionsbildning och myndighetskontakter

Vår gedigna kännedom om träbranschen i norra Sverige gör att vi fungerar som remissinstans och kontaktyta för myndigheter, politiker och andra branschorganisationer. Vi engagerar oss främst regionalt, på riksnivå hanteras många av frågorna via Skogsindustrierna. En av våra viktigaste uppgifter är att bevaka medlemsföretagens branschintressen och öka medvetenheten om sågverksbranschens betydelse.

SÅGAB representerar medlemsföretagen i en rad viktiga regionala och nationella branschrelaterade organisationer, FoU, virkesmätning samt skogscertifiering är några sammanhang där vi tillser att köpsågverkens intressen finns representerade.
Läs vidare >>

Biprodukter

I samband med sågningen erhålls förutom sågad vara (ca 50 %) stora mängder trädbränslen som spån, flis och bark (ca 45 %, 5 % försvinner som krympmån i samband med torkning). Intresset för biobränsle som alternativ till fossila bränslen, som t ex olja, har ökat i takt med ett starkare miljömedvetande och kretsloppstänkande. Spån, flis och andra biprodukter från sågverksindustrin har idag en viktigt betydelse som biobränsle. Genom bl a biobränslebolaget REBIO arbetar sågverken aktivt för att utveckla marknaden för sågverkens biobränslen.

Forskning och utveckling

SÅGAB arbetar för att medlemsföretagen ska kunna få tillgång till avancerad forskning och utveckling inom det träindustriella området. Vi engagerar vi oss i projekt som syftar till att såväl utveckla produktions och tillverkningsprocesser som att öka användningsområdet för träprodukter. Ett bra exempel är t ex projekten för utveckling av träbroar för lätt och tung trafik och parkeringshus, helt i trä. Produkter som uppfyller såväl miljö- som byggtekniska och ekonomiska krav och, som på sikt, därför kommer att bidra till att efterfrågan på den norrländska skogsråvaran ökar ännu mer. SÅGAB arbetar aktivt för att det gemensamma FoU-satsningarna på riksplanet skall tillföra medlemmarna så stor nytta som möjligt. Läs vidare >>

Utbildning

Helt naturligt är utbildningsfrågor ett av SÅGABs viktiga arbetsområden. Förutom företagsinterna utbildningar medverkar vi också till att det finns tillgång till kvalitativa och resursstarka utbildningsenheter. Exempelvis Träutbildningscentrum Nord, Högskolan i Luleå, Trätek i Skellefteå och Skogshögskolan i Umeå. SÅGAB tilldelar årligen ett stipendium till en sågverkselev på Kalix Naturbruksgymnasium.

Tjänster

SÅGAB arbetar erbjuder dessutom medlemsföretagen följande tjänster
• Gemensam upphandling av el
• Expertkunskap och internrevisioner för skogscertifieringssystemen PEFC och FSC
• Projektledare för inköpsstödet (GIS) Timmerweb
• Samordning/anordnande av utbildning

Här finns våra medlemsföretag

Klicka här för karta och förteckning i pdf